13/02/2018 - 09:05

9 Φύλακες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

9 Φύλακες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

    Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες φύλαξης των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΕΟΦ.

9 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

1) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας (Ν.3707/08 τ.Α΄) που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ) 3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, T.K. 15562 – Χολαργός, Δ/νση Διοικητικού, υπόψη κας Μούση Ελένης (τηλ. επικοινωνίας : 213-2040372) ή κας Καρυοφύλλη Πηνελόπης (τηλ. επικοινωνίας : 213-2040370). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 30-03-2017

Ειδικό Παράρτημα: (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 26-10-2017

Αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 12-2-2018 έως και 21-2-2018

Ώρες υποβολής αιτήσεων: 08:00 π.μ.-15:00 (τις εργάσιμες ημέρες)