17/04/2018 - 09:14

6 γιατροί στο Γεν. Νοσοκομείου Καρπενησίου

6 γιατροί στο Γεν. Νοσοκομείου Καρπενησίου

Ο Διοικητής του Γεν. Νοσοκομείου Καρπενησίου προκηρύσσει την πλήρωση των κατωτέρω επί θητεία θέσεων του κλάδου ιατρών ΕΣΥ:

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ( άγονη και προβληματική περιοχή Α΄ κατηγορίας )

  1. Δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας), στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμ. Β΄.
  2. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας), στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμ. Β΄.
  1. Δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, στον εισαγωγικόβαθμό του Επιμ. Β΄.
  1.  Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμ. Β΄

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 4-5-2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 24-5-2018 ώρα 23:59.

Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Περιοχή Μεζούρλο – ΤΚ 41110 – ΤΘ 2101 – Λάρισα) αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά , είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα. Ο αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε υποψηφιότητα τίθεται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., επί του κλειστού φακέλου. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας . Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.

Φορέας ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Ευρυτανίας
Έντυπα -