14/11/2017 - 08:22

5 προσλήψεις στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

5 προσλήψεις στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

    Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης» (ΑΥΡΑ) με κωδικό MIS «5002419», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510006 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο αρχείο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Θέση 1

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών
 • – Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο των μετρήσεων/εφαρμογών των τεχνητά παραγόμενων οπτικών ακτινοβολιών
 • – Ερευνητικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο των μετρήσεων/εφαρμογών των τεχνητά παραγόμενων οπτικών ακτινοβολιών, που αποδεικνύεται από σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια
 • – Εμπειρία στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων στο πεδίο των τεχνητά παραγόμενων οπτικών ακτινοβολιών, που αποδεικνύεται με τη συμμετοχή σε σχετικό έργο
 • – Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • – Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Θέση 2

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Πτυχιούχος ΑΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου.
 • – Εκτενής εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη διαχείριση συστημάτων Linux (π.χ. Debian, CentOS)
 • – Άριστη γνώση HTML5, CSS3
 • – Άριστη γνώση και κατανόηση client-side scripting σε JavaScript
 • – Άριστη γνώση και κατανόηση με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Joomla CMS 3.8
 • – Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση επεκτάσεων για Joomla 3.8 +
 • – Εμπειρία στη συντήρηση και διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS), στη διαχείριση της σχεσιακής βάσεως δεδομένων INGRES της Actian και της MySQL
 • – Εμπειρία στη χρήση του front-end CSS frameworks Bootstrap ¾
 • – Εμπειρία στην ανάπτυξη responsive web εφαρμογών με cross-browser compatibility
 • – Εμπειρία στην ενσωμάτωση RESTful Web Services και στη λειτουργία Web service based τεχνολογιών (REST, JSON)

Θέση 3

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Πτυχιούχος ΑΕΙ Ψηφιακών Συστημάτων
 • – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοπληροφορική
 • – Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • – Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση βάσεων δεδομένων (εισαγωγή, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων) ιδίως ιατρικών και βιολογικών εφαρμογών με ακτινοβολίες
 • – Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ηλεκτρονική επεξεργασία, κωδικοποίηση και στην αρχειοθέτηση εγγράφων.

Θέση 4

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Πτυχίο από Σχολή Οικονομικών
 • – Μεταπτυχιακός τίτλος από Σχολή Οικονομικών
 • – Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών στο αντικείμενο των οικονομικών
 • – Εμπειρία στη δημιουργία και παρουσίαση οικονομικών αναφορών (reports)
 • – Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην οικονομική διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 • – Άριστη γνώση διαχείρισης της σχεσιακής βάσεως δεδομένων INGRES της Actian
 • – Άριστη γνώση excel
 • – Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Θέση 5

Απαραίτητα προσόντα:

 • – Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Σχολής
 • – Γνώση εφαρμογής της νομοθεσίας Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, ειδικότερα του Ν.4412/2016
 • – Εμπειρία στη σύνταξη και διενέργεια διακηρύξεων συνοπτικών, δημοσίων και διεθνών διαγωνισμών
 • – Εμπειρία στην ανάρτηση, παρακολούθηση, διενέργεια και ολοκλήρωση δημόσιων και διεθνών διαγωνισμών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
 • – Εμπειρία στην ανάρτηση διακηρύξεων διεθνών διαγωνισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • – Εμπειρία στην ανάρτηση εγγράφων δημοσίων συμβάσεων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ
 • – Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6506700, αναφέροντας τον κωδικό θέσης της προκήρυξης, ώστε να τους εξυπηρετήσει ο αρμόδιος υπάλληλος της ΕΕΑΕ, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@eeae.gr