12/08/2017 - 09:02

17 θέσεις για επιστήμονες Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

17 θέσεις για επιστήμονες Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

     Πρόσληψη διδασκόντων, για τις εκπαιδευτικές – διδακτικές ανάγκες των Τομέων του Τμήματος Νομικής στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα ανά Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, με την επιφύλαξη της εγκρίσεως των σχετικών δαπανών από το αρμόδιο Υπουργείο.  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους από 1.9.2017 έως 11.9.2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής τηλ. 25310-39897 και 25310-39894.

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail.
  2. Βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα σε έντυπη μορφή ή ένα (1) σε έντυπη μορφή και τρία (3) σε ηλεκτρονική, για τις σπουδές και την επιστημονική δράση των υποψηφίων.
  1. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (πτυχίο, διδακτορικό κ.λ.π.). Οι τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας των αρμοδίων οργάνων, από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  1. Επιστημονικές εργασίες σε (4) τέσσερα αντίτυπα σε έντυπη μορφή ή ένα (1) σε έντυπη μορφή και τρία (3) σε ηλεκτρονική.
  1. Αναλυτικό υπόμνημα των υποβαλλόμενων επιστημονικών εργασιών σε τέσσερα (4) αντίτυπα σε έντυπη μορφή ή ένα (1) σε έντυπη μορφή και τρία (3) σε ηλεκτρονική.

Δειτε εδω την προκηρυξη