16/05/2018 - 09:02

15 προσλήψεις στο ΕΛΚΕΘΕ

15 προσλήψεις στο ΕΛΚΕΘΕ

Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτες επικινδυνότητας για τα είδη Hemigrapsus sanguineus και Rapanavenosa»

Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «PORTODIMARE»

Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «PORTODIMARE»

Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017-2019-ΕΠΣΑΔ 2017-2019»

Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017-2019-ΕΠΣΑΔ 2017-2019»

Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017-2019-ΕΠΣΑΔ 2017-2019»

Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «HARMONIA-Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Sea»

Έξι (6) θέσεις στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων (ΚΕΘΑΠ-CMBR)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017-2019-ΕΠΣΑΔ 2017-2019»

Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «ARIEL-Promoting small scAle fisheRIes and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion»

Για να δειτε όλες τις προκηρύξεις του ΕΛΚΕΘΕ πατήστε εδω