06/12/2017 - 08:51

10 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Αλµυρού

10 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Αλµυρού

     Ο ∆ήµος Αλµυρού κατόπιν της υπ’ αριθ. 122/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αλµυρού, περί προσλήψεως εργατικού και τεχνικού προσωπικού µέχρι και πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και ΠΕΝΤΕ (5) ηµεροµίσθια κατ΄άτοµο για το µήνα ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017 συνολικού αριθµού ∆ΕΚΑ (10 ) ατόµων, προκειµένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά µε την απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό ηµεροµισθίων:

10 ΥΕ Εργατικού και Τεχνικού Προσωπικού 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ( παραλαβή από το ∆ήµο)
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( τηλ. επικοινωνίας 2422350217 & 2422 350259). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου, ήτοι από 5/12/2017 έως 11/12/2017.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Τύπος Πράξης Προκηρυξη θεσεων
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Μαγνησίας
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6