07/02/2018 - 09:12

Χαρακτηρισμός του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη» σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μικροκαλλιεργητές

Χαρακτηρισμός του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη» σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μικροκαλλιεργητές

    Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Β. Αποστόλου κατέθεσε έγγραφο το οποίο αναφέρει τα εξής: 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διέπει το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), και, ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 3874/2010 (Α'151), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016 (Α'94), για να χαρακτηριστεί ένα φυσικό η νομικό πρόσωπο ως «επαγγελματίας αγρότης», θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.

Επίσης, προς διευκόλυνση των πολυτέκνων και των ευπαθών ομάδων του αγροτικού πληθυσμού, προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» και, συνεπώς, να ωφελούνται από τα αντίστοιχα ευεργετήματα, προωθήθηκε η υπ. αριθμ. 134430/4-3-2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος», σύμφωνα με την οποία, στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό, δεν προσμετρώνται τα επιδόματα των πολυτέκνων και της ανεργίας, καθώς και τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα.

Πέραν τούτων όμως, επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε επιπλέον αλλαγές στον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα ή του συνολικού εισοδήματος αποτελούν θέματα φορολογικής πολιτικής.