06/12/2017 - 08:37

Πρόσληψη δύο ιατρών στον Δήμο Βόλου για τα ΚΑΠΗ

Πρόσληψη δύο ιατρών στον Δήμο Βόλου για τα ΚΑΠΗ

    Στην πρόσληψη δύο ιατρών για διάστημα ενός έτους ο καθένας, θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου για την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωµένους ασθενείς των ιατρείων των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Βόλου.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ Βόλου «στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έτους 2017, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βόλου, µε την αριθ. 136/2017 απόφασή του, αιτήθηκε την έγκριση σύναψης πέντε (5) συνολικά συµβάσεων µίσθωσης έργου µε φυσικά πρόσωπα και συγκεκριµένα µε δύο (2) Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτών Ειδικούς Παθολόγους για την εκτέλεση του έργου της παροχής ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωµένους ασθενείς των ιατρείων των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Βόλου και τριών (3) ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων (Ψυχίατρος ΠΕ, Εργοθεραπευτής ΤΕ, Γυµναστής Ειδικής Αγωγής ΠΕ) για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (Σ.Υ.∆.).

Με το αριθ. οικ. 37838/3-11-2017 έγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών µας γνωστοποίησε την έγκριση, µε την αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./154/28035/24-10-2017 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει, µόνο των δύο (2) από τα πιο πάνω αιτήµατα, λαµβανοµένων υπόψη και των αριθµ. 6078/2017 και 6079/2017 σχετικών βεβαιώσεων του ΑΣΕΠ.

Επειδή για την υλοποίηση της σύναψης των εγκριθεισών συµβάσεων µίσθωσης έργου απαιτείται η έκδοση της προβλεπόµενης, από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν, απόφασης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να καθορίσει Κωδικός Εγγράφου: ∆1_EN10 Έκδοση: 1η Ηµ/νία Έκδοσης: 24/10/2011 3 τις δύο εγκριθείσες ειδικότητες, µεταξύ των συµβάσεων µίσθωσης έργου που υποβλήθηκαν µε την αριθ. 136/2017 προηγούµενη απόφασή του, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έτους 2017.

Με βάση λοιπόν τα προαναφερόµενα, ο καθορισµός των ειδικοτήτων για τις δυο (2) εγκριθείσες συµβάσεις µίσθωσης έργου έχει ως εξής :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) και ∆ηµόσιας Υγείας

Ιατρός Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Ειδικός Παθολόγος 12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Οι δαπάνες που θα προκύψουν από τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε τα πιο πάνω άτοµα, θα βαρύνουν τις πιο κάτω πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα και µε την αρίθµ πρωτ. 105091/22-11-2017 βεβαίωση πιστώσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: Κ.Α. ΠΟΣΟ 15.6117.001 28.560,00 € Ανάλογες πιστώσεις έχουν προβλεφθεί και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους.

πηγή: myvolos.net