11/02/2019 - 08:56

Προσλήψεις 10 καθαριστριών στον ΟΑΕΔ Βόλου

 Προσλήψεις 10 καθαριστριών στον ΟΑΕΔ Βόλου

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του προχωρά ο ΟΑΕΔ.

Από τις 500 θέσεις που «ανοίγουν» πανελλαδικά, στη Μαγνησία συνολικά θα προσληφθούν 10 καθαρίστριες. Οκτώ καθαρίστριες θα απασχοληθούν στο ΚΕΤΕ-ΕΠ.Σ.- ΙΕΚ- ΚΕΚ Βόλου, μία καθαρίστρια για το ΚΠΑ2 Βόλου και μία για το ΚΠΑ 2 Αλμυρού, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24μηνης διάρκειας με τετράωρη απασχόληση.

Οι υποψήφιες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ οι ενδιαφερόμενες θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Το διάστημα που θα έχουν στη διάθεσή τους για την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από τον ΟΑΕΔ.

Κάθε υποψήφια θα δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενες είναι πως οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δεν θα εξεταστούν, καθώς θα θεωρηθούν άκυρες.

Επίσης οι υποψήφιες υποχρεούνται εντός της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην αρμόδια υπηρεσία στη διεύθυνση: Διεύθυνση Διοικητικού ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, Αλιμος, Τ.Κ.17456, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συνημμένα στην υπογεγραμμένη εκτυπωθείσα αίτησή τους. Υποχρεωτικά στον φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και ο αριθμός πρωτοκόλλου, με την ένδειξη «Αίτηση για την ανακοίνωση της υπ’ αρ. πρωτ. ΣΟΧ1/2019 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018)». Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση της ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

πηγή: taxydromos.gr