12/01/2017 - 08:45

Παιδοψυχίατρος στο Δήμο Ιλίου

Παιδοψυχίατρος στο Δήμο Ιλίου

Ο ∆ήµος Ιλίου ανακοινωνει οτι θα προβεί στην σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε:

  1. Ένα (1) άτοµο ΠΕ -Ιατρών µε ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής, το οποίο θα παρέχει υποστήριξη ψυχολογική σε θέµατα υγείας παιδιών και εφήβων και συµβουλευτική στις οικογένειές τους σε συνεργασία µε τους ειδικούς (κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές) της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του ∆ήµου µας.

Ο επιλεγόµενος που θα αναλάβει το ανωτέρω έργο θα πρέπει να έχει τα εξής τυπικά προσόντα:

– Πτυχίο Ιατρικής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.

– Την ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής.

– Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλµατος

– Να είναι µέλος του Ιατρικού συλλόγου

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο κατάστηµα του ∆ήµου Ιλίου εντός πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο άτοµο επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα (επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λπ.).

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Δυτικού Τομέα Αθηνών)
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 4