04/08/2018 - 07:27

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών μέσω 7 νέων προγραμμάτων

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών μέσω 7 νέων προγραμμάτων

Μεγαλύτερο ενδεχομένως να είναι το κονδύλι για προσλήψεις αναπληρωτών μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Με τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι ο συνολικό ποσό μπορεί να φθάσει στο μέγιστό του τα 338.719.555 ευρώ όταν το αντίστοιχο περσινό νούμερο ήταν 307.841.997. Ήδη έχει κληθεί η αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Παιδείας να καταθέσει προτάσεις:

Τα προγράμματα που θα δώσουν προσλήψεις αναπληρωτών είναι:

 

 

  1. «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
  2. «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία»

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 33.045.199,00 €. Ήδη έχει κληθεί η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας να καταθέσει προτάσεις. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

3.«ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

4.«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

5.«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

6.«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

7. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Για τις 5 πιο πάνω δράσεις η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση
ανέρχεται σε 77.154.800,00 € και κατανέμεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας, ως ακολούθως. H μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 228.519.556,00 € και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 305.674.356,00 €.

Πρόσκληση σε προγραμμα 1

Πρόσκληση σε προγραμμα 2