16/05/2018 - 08:58

Θέσεις στη ∆ηµοτική κατασκήνωση στο Αλεποχώρι

Θέσεις στη ∆ηµοτική κατασκήνωση στο Αλεποχώρι

     Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας κάθε ενδιαφερόµενο για την στελέχωση της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης µε θέσεις Οµαδαρχών και Κοινοταρχών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ηµερών οι Οµαδάρχες και για τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους των (13) δεκατριών ηµερών οι Κοινοτάρχες, διάστηµα µικρότερο των τριών (3) µηνών σύνολο, σύµφωνα µε τις κατασκηνωτικές περιόδους:

1η περίοδος : από 18/6/18 έως 30/6/2018

2η περίοδος : από 2/7/2018 έως 14/7/2018

3η περίοδος : από 16/7/2018 έως 28/7/2018

4η περίοδος : από 30/7/2018 έως 11/8/2018

  • Έξι (6) Κοινοτάρχες, για καθεµία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους
  • Τρεις (3) Κοινοτάρχες, για την 4η περίοδο
  • Τριάντα (30) Οµαδάρχες, για κάθε µία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους

Οι οµαδάρχες πρέπει:

να είναι ηλικίας από 18 έως 30 ετών, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση µη πλήρωσης των θέσεων θα γίνουν δεκτά και άτοµα ηλικίας από 16 ετών και πάνω.

Οι κοινοτάρχες πρέπει:

Για την 1η, 2η και 3η περίοδο

να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

Για την 4η περίοδο

να είναι ηλικίας από 18 έως 55 ετών, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

Οι οµαδάρχες και οι κοινοτάρχες πρέπει να έχουν απαραιτήτως προηγούµενη κατασκηνωτική εµπειρία

Θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ή φοιτητές των Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι. ή σπουδαστές ή απόφοιτοι Λυκείου και ελλείψει αυτών µαθητές Λυκείου.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Βορείου Τομέα Αθηνών)
Έντυπα -