11/10/2017 - 09:02

Δημοσιογράφος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δημοσιογράφος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ γνωστοποιεί οτι θα προσλάβει έναν (1) Δημοσιογράφο για την στελέχωση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας.

Οι προσλαμβανόμενοι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι είτε μέλη, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Ο Δημοσιογράφος δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα των υπαλλήλων της Περιφέρειας και ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις  θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον: επίσημη μετάφραση του τίτλου και φωτοαντίγραφο της αναγνώρισης του τίτλου ως ισότιμου της ημεδαπής)
  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε θέση δημοσιογράφου ή οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο που αποδεικνύει ειδίκευση ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα που πρόκειται να απασχοληθεί.
  3. Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου.
  1. Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματος διορισμού και περί μη κατοχής άλλης θέσης και απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα (χορηγείται από την υπηρεσία)

Η παρούσα γνωστοποίηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και να δημοσιευθεί σε εφημερίδες της Περιφέρειας.

Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί  
Έντυπα -