14/09/2018 - 00:10

ΔΕΗ: 20 θέσεις εργασίας στην Αθήνα

ΔΕΗ: 20 θέσεις εργασίας στην Αθήνα

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και ειδικότερα δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, που εδρεύουν στην Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 6 ΠΕ Πληροφορικής ( Προγραμματιστών Η/Υ)
  • 9 ΤΕ Πληροφορικής (Προγραμματιστών Η/Υ )
  • 2 ΤΕ Πληροφορικής (Προγραμματιστών Η/Υ)
  • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Βοηθοί Ραδιοτεχνίτες)
  • 1 ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα  ψηφιακού  ταχογράφου)
  • 1 ΥΕ Εργάτης/τρια

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε, Διεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 105-107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού υπόψιν κας Τριανταφυλλίδου Άννας ή κας Σωτηρίου Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 210 8206097, 210 8206115). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018 Διεύθυνση Πληροφορικής και Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης

Παράρτημα

Αίτηση

Υποβολή  αιτήσεων υποψηφίων από 14/09/2018 έως  και  24/09/2018  (Ώρες: 10.00 – 15.00)

Διεύθυνση  Πληροφορικής, Ταχ.Δ/νση: 3ης Σεπτεμβρίου 105-107 – Τ.Κ.10434, Αθήνα  (Γραφείο 413, 4ος  Όροφος)