06/12/2017 - 08:43

Αυτά είναι τα νέα τέλη για τραπεζοκαθίσματα στην παραλία Βόλου και σε άλλους λιμενικούς χώρους

Αυτά είναι τα νέα τέλη για τραπεζοκαθίσματα στην παραλία Βόλου και σε άλλους λιμενικούς χώρους

    Ανακοινώθηκε από την ΟΛΒ ΑΕ η απόφαση κανονιστικού χαρακτήρα, περί καθορισμού τιμών ανταλλάγματος για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων για εναπόθεση τραπ/των σε καταστηματάρχες, με χρόνο ισχύος εντός του έτους 2018 και ρύθμισης συναφών θεμάτων.

Με την 3918/2017 (Πρακτικό 373/30-11-2017) Απόφαση το ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ, ομόφωνα αποφάσισε:

1. Τον επανακαθορισμό των τιμών υπολογισμού των ανταλλαγμάτων που προκύπτουν από την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων για εναπόθεση τραπεζοκαθισμάτων και συναφούς εξοπλισμού, έναντι καταστηματαρχών, με περίοδο χρήσης οποτεδήποτε εντός των χρονικών ορίων του έτους 2018 και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ισχύος, εντός των ορίων αυτών, κατά τα αναφερόμενα παρακάτω:

1.1. Στην κεντρική παραλία Βόλου: 33,39 €/τ.μ.

1.2. Στο αλσύλιο μεταξύ των οδών Δημητριάδος-Φιλελλήνων-Ι. Καρτάλη & παραλίας: 31,00/τ.μ.

1.3. Στην περιοχή Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Βόλου: 23,33 €/τ.μ. 1.4.

Στην Αγριά Βόλου: 11,16 €/ τ.μ. 1.5.

Στην Αμαλιάπολη Αλμυρού: 9,00 €/τ.μ.

Επισημαίνεται ότι με τον ανωτέρω καθορισμό τιμών διατηρείται σε ισχύ η μείωση ποσοστού 10% που εφαρμόστηκε για το έτος 2016 έπειτα από την έκδοση της 3221/2015 (Πρακτικό Νο 315/01-12-2015) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και διατηρήθηκε εν ισχύ και κατά το τρέχον έτος, με την υπ’ αριθμ. 3545/2016 (Πρακτικό Νο 341/10-11-2016) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

2. Τον επανακαθορισμό χρήσης, εναποτιθέμενων (εντός των ορίων του, κατά χρήση, παραχωρούμενου χώρου) και μη συνδεόμενων καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, αναλογίων, με τη μορφή και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, ως του μόνου αποδεκτού τρόπου γνωστοποίησης στο κοινό των προσφερόμενων προϊόντων ή των προσφορών στις οποίες προβαίνουν οι καταστηματάρχες-παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης λιμενικών χώρων, σε όλους τους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Ο αριθμός των αναλογίων που θα χρησιμοποιούνται από τους παραχωρησιούχους καταστηματάρχες θα πρέπει να αναφέρονται επί των υποβληθέντων αιτήσεών τους για την παραχώρηση δικαιωμάτος χρήσης λιμενικού χώρου με κύριο σκοπό την εναπόθεση τραπ/των, ώστε να περιλαμβάνεται στον σκοπό της παραχώρησης ως επικουρικός εξοπλισμός που δύναται να εναποτεθεί εντός των ορίων του παραχωρούμενου, κατά χρήση, λιμενικού χώρου.

– 3. Τον καθορισμό καταβολής των χρηματικών ανταλλαγμάτων χρήσης, που προκύπτουν από παραχωρήσεις λιμενικών χώρων με κύριο σκοπό την εναπόθεση τραπεζοκαθισμάτων, για όλους τους χώρους της χερσαίας ζώνης λιμένος τοπικής αρμοδιότητας Ο.Λ.Β. Α.Ε., ως κάτωθι:

3.1. Να δοθεί η δυνατότητα στους παραχωρησιούχους είτε εφάπαξ (συνολικής) καταβολής του ανταλλάγματος, κατά το χρόνο υποβολής δήλωσης αποδοχής των όρων της παραχώρησης, είτε σε τρεις (03) ισόποσες δόσεις, κατά τις ημερομηνίες 29/06/2018, 31/07/2018 & 31/08/2018, χωρίς, στην τελευταία περίπτωση, να απαιτείται η προσκόμιση αξιογράφων.

3.2. Στην περίπτωση της εφάπαξ (συνολικής) καταβολής του ανταλλάγματος (κατά το χρόνο εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης περί αποδοχής των όρων της παραχώρησης) και εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό του οικονομικού ανταλλάγματος ανά παραχώρηση (χωρίς να περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.) υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), να χορηγείται έκπτωση ποσοστού 5% επί του καθορισθέντος ποσού ανταλλάγματος.

Η έκπτωση θα χορηγείται με έκδοση σχετικού παραστατικού (Π.Τ.Π.Ε.), έπειτα από την διαπίστωση της καταβολής (πίστωσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Ο.Λ.Β. Α.Ε.) του τελικού ποσού ανταλλάγματος, όπως αυτό διαμορφώνεται έπειτα από την παροχή της εν λόγω έκπτωσης.

πηγή: myvolos.net