13/02/2018 - 08:38

Έφτασε η ώρα για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (MΥΦ) - Ποιες συναλλαγές περιλαμβάνονται

 Έφτασε η ώρα για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (MΥΦ) - Ποιες συναλλαγές περιλαμβάνονται

Τα στοιχεία για όλες τις συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) που είχαν το 2017, θα πρέπει να δηλώσουν ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, επιχειρήσεις και γενικά κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών τις γνωστές ΜΥΦ.

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 και οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

 • Για όλα τα στοιχεία του φορολογικού έτους, τυπικά ορθό είναι να υποβάλλονται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά τρίμηνο και επομένως να υποβάλλονται συνολικά τέσσερις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών ανά έτος.
 • Οι λήπτες, μη υπόχρεοι υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., υποχρεούνται σε υποβολή μίας κατάστασης προμηθευτών ετησίως.
 • Οι εκδότες και οι λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλουν τις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών σε μία κατάσταση πελατών - προμηθευτών ετησίως.
 • Υποχρέωση υποβολής υπάρχει για όλες τις συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας.
 • Τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη).
 • Τα πιστωτικά τιμολόγια αθροίζονται ξεχωριστά σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ επιλέγοντας «Πιστωτικό» (credit). Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί ο υπόχρεος να επιλέξει να μη στέλνει πιστωτικά (credit εγγραφές) ή να βάζει απευθείας την καθαρή θέση με κάθε αντισυμβαλλόμενο. Πρέπει υποχρεωτικά τα παραστατικά αντίστροφης αξίας να αθροίζονται ξεχωριστά σε διακριτή εγγραφή.
 • Στα έξοδα ο ΦΠΑ όπως προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία μπορεί να διαφέρει από το ΦΠΑ που τελικά εκπίπτει ο λήπτης.
 • Ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων.
 • Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου. Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Ποιες συναλλαγές περιλαμβάνονται και ποιες όχι

Στις καταστάσεις συναλλαγών μπορούμε να διαχωρίσουμε τρεις τομείς απεικόνισης:

 1. Συναλλαγές που περιλαμβάνονται αναλυτικά.
 2. Συναλλαγές που περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά.
 3. Συναλλαγές που δεν περιλαμβάνονται, εξαιρούνται.

Ξεκινώντας αντίστροφα θα δούμε κατ’ αρχήν τις συναλλαγές που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω καταστάσεις. Αυτές είναι:

Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή.
Ενοίκια ακινήτων εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
Πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά
Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια
Συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης).
Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών
Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά
Αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών
Έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις) και εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.).
Γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων και τα  μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών κ.λπ. στα μέλη τους
Τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων
Ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα
Κοινόχρηστες δαπάνες
Πωλήσεις λαχείων
ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ: τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές περιλαμβάνονται. Ωστόσο κάποιες από αυτές περιλαμβάνονται αναλυτικά, δηλαδή με αναγραφή του ΑΦΜ του συμβαλλόμενου, τον αριθμό των φορολογικών στοιχειών, την καθαρή αξία, την αξία ΦΠΑ και διακεκριμένα με χωριστή εγγραφή, τα αντίστοιχα πιστωτικά ποσά. Άλλες περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά με μία δηλαδή εγγραφή, χωρίς ΑΦΜ συναλλασσόμενου. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι εξής συναλλαγές:

Τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ.
Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών
Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή
Ληφθέντα παραστατικά δαπανών, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου από αυτό που επιβαρύνεται πράγματι από τη σχετική δαπάνη, όπως συμβαίνει μερικές φορές με λογαριασμούς Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ
Ληφθέντα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών
Τίτλοι κτήσης η παρόμοια εκδοθέντα παραστατικά, που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών από αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι στερούνται Α.Φ.Μ.

Από εκεί και πέρα για τις υπόλοιπες συναλλαγές (χονδρικές πωλήσεις εσωτερικού, αγορές εσωτερικού, ληφθέντα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ.) ισχύει η υποχρέωση αναλυτικής καταγραφής

Επιπρόσθετα με το ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1067357 ΕΞ 2016 έγγραφο του Υπ. Οικ. διευκρινίστηκε σε σχέση με τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενισχύσεις, αποζημιώσεις κλπ. ότι από 1.1.2015 και εξής, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί τιμολόγιο για την είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων-οικονομικών ενισχύσεων, παρότι δεν προβλέπεται έκδοση αυτού από τις σχετικές διατάξεις του ν.4308/2014, υφίσταται υποχρέωση υποβολής του στις υπόψη καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, τόσο από τον εκδότη αυτού όσο και από τον λήπτη αντίστοιχα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014. Σε διαφορετική περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο για την είσπραξη αυτών των επιδοτήσεων δεν υπάρχει υποχρέωση να περιληφθούν οι συναλλαγές αυτές στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.