12/10/2018 - 08:58

Έγκριση για 10 προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο νοσοκομείο Καρπενησίου

Έγκριση για 10 προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο νοσοκομείο Καρπενησίου

Η διοίκηση του νοσοκομείου Καρπενησίου εγκρίνει την έκδοση ανακοίνωσης ΣΟΧ του ΑΣΕΠ για τη σύναψη:

- Επτά [7] συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου πεντάωρης απασχόλησης, ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας,
- Μίας [1] σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οχτάωρης απασχόλησης ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας –Πλυντών/τριών ρυπαρού ιματισμού και
-Δύο [2] συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου οχτάωρης απασχόλησης ΔΕ Προσωπικού Ασφάλειας

Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων θα είναι έως 24 μήνες.